Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Drugi przetarg na dostawę wyposażenia

Opublikowany 2017/07/10

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1, 1a do SIWZ – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Zał. nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie

Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Protokół z sesji otwarcia ofert

Wynik postępowania

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Przetarg na dostawę wyposażenia

Opublikowany 2017/06/22

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Część I  - Dostawa urządzeń do pracowni mechatroniki samochodowej

Część II - Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej

Wynik postępowania – część I

Unieważnienie – część II 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Staże / praktyki zawodowe - wynik naboru

Opublikowany 2017/06/22

Komisja Rekrutacyjna powołana na potrzeby realizacji projektu "Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim" wyłoniła 33 osoby zakwalifikowane do odbycia stażu/praktyki w terminie lipiec/sierpień 2017 r.

Poniżej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe z podziałem  na branże.

Lista osób zakwalifikowanych - branża administracyjno-usługowa

Lista osób zakwalifikowanych - branża mechaniczna i górniczo-hutnicza

Dokumentacja związana z odbyciem stażu/praktyki - Link

Przeczytaj pozostałą część wpisu »